RUS | EST
65. aastat

60. aastat
loodus

hukk-ap

unisef

www.struktuurifondid.ee
Hukk-ap
20.06.2014 a.
pix

pixProjekt „HUKK-AP ehk Huvikoolide Kaasamise ja Arengu Programm“

Projekt „HUKK-AP ehk HUviKoolide Kaasamise ja Arengu Programm“ on rahastatud Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) toetuste programmi „Riskilapsed ja –noored“ avatud taotlusvoorust „Noorte- ja noorsootööorganisatsioonide võime kaasata riskilapsi ja noori on paranenud“.  Programm on osa Haridus- ja Teadusministeeriumi üldisest strateegilisest tegevusest, mis on suunatud laste ja noorte heaolu parandamisele, formaalharidussüsteemi ja noorsootöö mitmekesistamisele ning selle abil ka ennetustööle. Koostöös HTMiga viib programmi ellu Eesti Noorsootöö Keskus ja programmi partneriteks on Justiitsministeerium, Sotsiaalministeerium ning Norra Kohalike ja Regionaalsete Omavalitsuste Liit.


Elluviija: SA Archimedes Euroopa Noored Eesti büroo
Toetussumma: 471 190,81 eurot

Projekti eesmärk: teha huvihariduse ja -tegevuse võimalused riskis olevatele noortele kättesaadavamaks ning luua tingimused ja toimivad lahendused nende süsteemseks kaasamiseks ja osalemiseks huvihariduses.

Selleks viiakse tegevusi ellu järgmistes põhisuundades:

    - huvikoolide võimekuse suurendamine riskis olevate noorte süsteemseks kaasamiseks huviringidesse;
    - huvitegevuse propageerimist uute (prioriteetsete) sihtgruppide kaasamise eesmärgil;
    - riskis olevate noorte kaasamine huviringidesse;
    - projekti ja huvihariduse mõju seire- ja hindamistegevused.

Oodatavad tulemused: huvikoolidesse on kaasatud rohkem riskis olevaid lapsi ja noori; huvikoolide õpetajatele ja teistele noorsootöötajatele on pakutud kovisiooni ja mentorlustuge ning teavitustegevustega on jõutud lapsevanemateni.

Projekti partnerid: Pärnu Linnavalitsus, Tartu Linnavalitsus, MTÜ VitaTiim, MTÜ Urban Style, Evrópa unga fólkins (Island), Riiklik autonoomne Jamali-Neenetsi Autonoomse Ringkonna asutus “Noorte Tööhõive Tehnoloogiate Keskus” (Salehard, Venemaa).Projekt „HUKK-AP ehk Huvikoolide Kaasamise ja Arengu Programm“ on rahastatud Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) toetuste programmi „Riskilapsed ja –noored“ avatud taotlusvoorust „Noorte- ja noorsootööorganisatsioonide võime kaasata riskilapsi ja noori on paranenud“.

Programmi viivad üheskoos ellu Haridus- ja Teadusministeerium, Justiitsministeerium ja Sotsiaalministeerium. Programmi rakendusüksuseks on Eesti Noorsootöö Keskus ning partneriks Norra Kohalike Omavalitsuste ja Regionaalsete Omavalitsuste Liit.

Lisainfo programmi kodulehelt www.entk.ee/riskilapsedjanoored/ ja Facebook’ist www.facebook.com/RiskilapsedJaNoored

EMP ja Norra toetuste kaudu aitavad Island, Liechtenstein ja Norra vähendada sotsiaalseid ja majanduslikke erinevusi ning tugevdada kahepoolseid suhteid Euroopa abisaajariikidega. Need kolm riiki teevad EMP lepingu kaudu tihedat koostööd Euroopa Liiduga.
EMP ja Norra toetusi antakse aastatel 2009-2014 summas 1,79 miljardit eurot. Sellest umbes 97% annab Norra. Toetatakse vabaühendusi, teadus- ja akadeemilisi asutusi ning avalikku ja erasektorit 12 uues ELi liikmesriigis, Kreekas, Portugalis ja Hispaanias.

Tehakse tihedat koostööd doonorriikide organisatsioonidega ja projekte võib ellu viia kuni aastani 2016.
Toetatavad võtmevaldkonnad on keskkonnakaitse ja kliimamuutused, teadusuuringud ja stipendiumid, kodanikuühiskond, tervishoid ja lapsed, sooline võrdõiguslikkus, justiitsküsimused ja kultuuripärand.

_______________________________________________________________________________________________________________pixProjekt „HUKK-AP ehk Huvikoolide Kaasamise ja Arengu Programm“ kutsub koostööle  

Uue õppeaasta alguses, pärast koolivaheaega, avavad oma uksed mitte ainult üldhariduskoolid vaid ka huvikoolid. Lapsed ja noored valivad huviringe, kus koos eakaaslastega avastavad oma andeid, arenevad loominguliselt, kasvatavad eneses julgust, enesekindlust ja saavad mitteformaalse hariduse kogemusi. Kuid see ei tähenda, et kõik lapsed käivad huviringides, ligi 10% lastest jääb sellest võimalusest ilma. See on üsna tihti seotud pere rahaliste raskustega, probleemidega koolis, õppetöös, käitumises või sõltuvad kodukoha geograafilisest paiknevusest. Selliste laste kaasamisele huvitöösse ongi suunatud kaheaastane projekt HUKK-AP, mida viib ellu SA Archimedes Euroopa Noored büroo koostöös Tartu ja Pärnu linnavalitsustega, MTÜ-ga Urban Style ja MTÜ-ga VitaTiim.

Ida-Virumaal on tegevuse koordinaatoriteks peale organisatsiooni VitaTiim: Jõhvi Kultuuri-ja  Huvikeskus, Narva Laste Loomemaja, Narva Noorte Meremeeste Klubi, Sillamäe Huvi-ja Noortekeskus Ulei. Ulei alustas tööd 6.-9. klasside õpilastega mais 2014, kaheksakümnetunnise (80) õppemooduli „Kuidas hobist võib välja kasvada elukutse“ kava järgi.   Selle mooduli ülesandeks on äratada lastes soovi tegeleda huvitegevusega, tutvustades neile huviringide mitmekesisust, näidates seoseid hobi, jätkuva õppimise ja tulevase töö vahel.   Lapsed võtsid osa teatri, muusika ja kunsti meistritubade tööst, katsetasid ülelinnaliste ürituste korraldamist, külastasid kutseõppekeskusi ja Ida-Virumaa tööstuse objekte. Programm ei ole veel lõppenud, kuid juba käesoleval ajal on välja kujunenud õpilaste tugirühm, kes võtavad aktiivselt osa Sillamäe Huvi-ja Noortekeskuse Ulei tööst mitte ainult selle projekti raames. 

Pärast tööd Noortekeskuses Ulei taolised õpetavad programmid teostuvad ka teistes partnerorganisatsioonides. Samuti projekti tegevuse ajal organiseeritakse 4 mobiilset huvikool, mis külastavad muid väikeasundusi, kus lastel ei ole võimalusi käia mitmesugustes huviringides. Kvaliteetse noorte toetamise tagamiseks juba 11. septembril toimub Narvas seminar-õppus teemal „Noorte sotsiaalne kaasamine huvitegevusse“, kus on oodatud kõik huvitegevusega hõivatud töötajad.  

Kontaktisikuks 11. septembri seminar-õppuse korraldamisel, kus saavad osa võtta ka kõik  lapsevanemad ja õpilaste klassijuhatajad, kelle lapsed on huvitatud sellest programmist on Natalja Mahnova, See e-mail on kaitstud spam-bot. Tema läbivaatamiseks peab olema sisse lülitatud Java-script , 55901537 (Mitteformaalse Õppe Keskusest  VitaTiim).
 

Webmaster pix